• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Všeobecné prodejní

Tyto podmínky jsou součástí naší kompletní nabídky a smlouvy o dodávkách a poskytování služeb, a to také ve stávajících nebo budoucích obchodních vztazích. Odlišné dohody, především rozporuplné obchodní podmínky našich zákazníků, jako vedlejší ujednání, vyžadují v každém jednotlivém případě výslovný písemný souhlas, aby se staly součástí smlouvy.

1. Nabídky, uskutečnění a doba platnosti smluv

1.1 Naše nabídky a rozpočet nákladů jsou nezávazné.
1.2 Smlouvy a změny smluv jsou námi uskutečněny teprve poté, co jsme zakázky/objednávky našich zákazníků písemně přijali, požadavky na změnu písemně s našimi zákazníky dohodli nebo našimi zákazníky objednané dodávky/poskytnutí služeb provedli.
1.3 Veškeré podklady zpřístupněné našim zákazníkům (např. technické popisy, prospekty, katalogy, výkresy, zobrazení, barevné, rozměrové a hmotnostní údaje) obsahují v oboru obvyklé hodnoty. Údaj naměřených hodnot v těchto podkladech se rozumí bez působení případných interferencí nebo jiných vlivů životního prostředí.
1.4 Časově neomezené sukcesivní smlouvy dodávek a odběrů jsou vypověditelné ve lhůtě 3 měsíců.
1.5 U odběrních smluv musí být závazně oznámen objem dodávky alespoň měsíc před dodacím termínem, pokud nebyla s našim zákazníkem sjednána jiná dohoda. Náklady a škody, které vzniknou nedostatečně včasným oznámením dodatečné změny množství nebo dodacího termínu našim zákazníkem, jdou na náklady tohoto zákazníka.
1.6 Na všech našich podkladech, které jsou dány k dispozici zákazníkům, si vyhrazujeme právo vlastnictví, všechna autorská práva a/nebo jiná obchodní ochranná práva. Bez našeho souhlasu nesmí být naše podklady žádným jiným způsobem použity, především rozmnožovány nebo dávány k dispozici třetí osobě. Na žádost musí být tyto podklady neprodleně vráceny.

2. Ceny

2.1 Naše ceny jsou čistě netto ceny, a to bez dopravného, balného, poštovného a jiných vedlejších nákladů, které fakturujeme našim zákazníkům zvlášť.
2.2 Daň z přidané hodnoty není v našich cenách obsažena. Ta je vykázána v našich fakturách zvlášť.
2.3 U objednávek v hodnotě nižší, než € 50,00 netto, účtujeme přirážku € 7,50 netto.
2.4 Pokud je doba mezi uzavřením smlouvy a dodáním/poskytnutí služeb delší, než čtyři měsíce, jsme oprávněni, žádat cenu za dodané zboží/služby, která v době dodávky/poskytnutí služeb odpovídala účtováné ceně našemu jinému zákazníkovi.

3. Faktury a platby

3.1 Naše nároky na úhradu jsou splatné při odběru dodaného zboží nebo služeb našimi zákazníky. Fakturační částka musí být zaplacena ve lhůtě 30 dnů od vystavení faktury, a to bez jakýchkoliv srážek.
3.2 Na fakturované částky poskytujeme 2 % slevu, pokud platba dorazí k nám a je nám plně k dispozici do 14 dnů od vystavení faktury.
3.3 Ode dne splatnosti nám náleží úroky ve výši 5 % roční úrokové sazby, od prodlení ve výši 8 procentních bodů právě platné základní úrokové sazby. Uplatňování dalších škod z prodlení nám zůstává vyhrazeno.
3.4 Směnky a šeky přijímáme jen po předchozí, písemné dohodě a směnku jen pod podmínkou jejího diskontování. Směnečné a šekové částky budou zákazníkovi dobropisovány až tehdy, když nám bude jejich protihodnota dána plně k dispozici. Vzniklé náklady nám musí být uhrazeny.

4. Výrobní prostředky a vzorky

4.1 Výrobní náklady na vzorky výrobních prostředků (nástroje, formy, šablony atd.) budou našim zákazníkům fakturovány zvlášť. Toto platí také pro výrobní prostředky, které musí být následkem opotřebení nahrazeny.
4.2 Výrobní prostředky zůstávají, pokud je to námi požadováno, do kompletního splnění příslušné smlouvy, pro kterou jsou tyto výrobní prostředky nutné, naším vlastnictvím a mohou být námi bezplatně používány, přestože je náš zákazník zaplatil.
4.3 Na základě příslušné smlouvy jsou u nás výrobní prostředky skladovány nejdéle po dobu tří let, počítáno od poslední uskutečněné dodávky našemu zákazníkovi. Naše povinnost skladování končí již před uplynutím tří let, pokud jsme příslušného zákazníka vyzvali k vyzvednutí výrobních prostředků a uplynula stanovená přiměřená lhůta.
4.4 Výrobní prostředky smí být použity našimi zákazníky jako subdodávka třetí osobě jen s naším svolením.

5. Převod, kompenzace a zadržení

5.1 Naši zákazníci nejsou oprávněni převádět nároky a práva vůči nám na třetí osobu bez našeho písemného souhlasu.
5.2 Naši zákazníci mohou vůči nám kompenzovat jen nároky, které jsou nesporné, právoplatné nebo dokázané.
5.3 Naši zákazníci jsou oprávněni k použití zadržovacího práva jen tehdy, když se jejich protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

6. Lhůty a termíny

6.1 Lhůty a termíny jsou pro nás závazné jen, pokud je toto s našimi zákazníky dohodnuto výhradně písemně.
6.2 Průběh dohodnutých lhůt začíná s datem našeho písemného prohlášení o přijetí nebo potvrzení, avšak ne před opatřením kompletních podkladů, povolení, před splněním všech ostatních závazků daného zákazníka a obdržení splatných plateb.
6.3 Pokud je na přání zákazníka změněna smlouva, prodlužují se lhůty přiměřeně v poměru, jaké způsobí tato žádost na změnu, vícenáklady a/nebo časové prodlení při provedení dodávky/poskytnutí služeb.
6.4 Jsme oprávněni odstoupit od smluv s našimi zákazníky, pokud nám náš dodavatel z důvodů, za které neneseme zodpovědnost, nedodá nebo dodá se zpožděním a my nemůžeme dostát svým závazkům nebo je nemůžeme splnit včas.
6.5 Při neobyčejných okolnostech jako zejména stávka, rozhodnutí státních orgánů nebo poruchách v dopravě jedno, jestli nastaly u nás nebo našich dodavatelů, nás vůči našim zákazníkům po dobu jejich účinnosti, pokud vedou ke znemožnění plnění, plně zbavují povinnosti dodání.
6.6 Existuje-li případ, který je uvedený v bodech 6.4 nebo 6.5, domluvená smluvní pokuta s naším zákazníkem propadá.
6.7 Pokud se na přání zákazníka opozdí doručení, budou zákazníkovi účtovány vzniklé náklady za uskladnění. Naše právo požadovat po zákazníkovi po uplynutí danné lhůty odstoupení od smlouvy/nebo náhradu škody, zůstává nedotčené.
6.8 Částešné dodávky a služby jsou připuštěny. Budou našemu zákazníkovi účtovány zvlášť.
6.9 V mezích tolerance do 3% celkového daného množství jsou zvýšené nebo neúplné dodávky, závislé na výrobě, povolené. Smluvní cena se mění úměrně ke zvýšení nebo snížení dodávky.

7. Příjem a odběr

7.1 Naši zákazníci jsou povinni obratem reagovat na naši výzvu na přijmutí nebo odebrání dodávky/poskytnuté služby z příslušného výrobního závodu.
7.2 Podud zákazník nepřijme/neodebere naši dodávku/poskytnutou službu ve stanovené lhůtě, můžeme po neúspěšné upomínce a uplynutí přiměřené lhůty, odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody, a to podle našeho výběru, buď náhradu škody nebo -bez dokladu škody- 10 % smluvní ceny. Tomuto zákazníkovi zůstává vyhrazen doklad, že nám nevznikla žádná nebo vznikla jen nepatrná škoda.

8. Místo plnění, rizika přesunu a obal

8.1 Místo plnění je námi označený výrobní závod (srovnatelné s bodem 7.1)
8.2 Nebezpečí neočekávaného zániku a neočekávaného zhoršení námi dodaného zboží/poskytnuté služby přechází přijmutím/odebráním, nejpozději však po opuštění skladu nebo výrobního závodu, na zákazníka. Toto platí také pro částečné dodávky/poskytnuté služby, a to i v případě, že jsme převzali jiné služby (např. transport nebo přeprava).
8.3 Opozdí-li se našim zákazníkům riziko přesunu z důvodů, které náš zákazník hájí, přechází nebezpečí neočekávaného zániku a neočekávaného zhoršení, nejpozději po uplynutí dohodnutého termínu/lhůty pro přijmutí/odebrání naší dodávky/služby, na něj.
8.4 Volba zabalení a dopravního prostředku je přenechána nám, pokud jsme se s našimi zákazníky nedohodli jinak.

9.Výhrada vlastnického práva

9.1 Vyhrazujeme si právo na námi dodané zboží a poskytnuté služby (v následujícím zboží s výhradou vlastnictví) až do obdržení všech splatných plateb z obchodního styku s daným zákazníkem -jedno z jakého právního důvodu-.
9.2 Naši zákazníci jsou oprávněni k dalšímu prodeji, ke zpracování, směšování nebo spojování, jakož i k následnému prodeji zboží s výhradou vlastnictví v rámci prodloužení výhrady vlastnického práva, pokud je toto prováděno v řádné provozovně. Zástava nebo převedení záruky zboží s výhradou vlastnictví není našim zákazníkům dovolena.
9.3 Případné zpracování nebo úprava zboží s výhradou vlastnictví je prováděna našimi zákazníky výhradně pro nás. Při spojování nebo směšování zboží s výhradou vlastnictví s jinými, nám nepatřícími přeměty, nabýváme na novém předmětu spoluvlastnictví v poměru, ve kterém celková hodnota nového předmětu k účtované částce zboží s výhradou vlastnictví, stojí. Předmět, který ze zpracování nově vznikne, platí také jako zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek.
9.4 Naši zákazníci nám předem postupují všechna náležitá práva s vedlejšími právy, jakož i případné nároky proti jejich pojistitelům jako jistotu, v souvislosti s dalším prodejem zboží s výhradou vlastnictví třetí osobě. Pro případ exportu předmětů nám naši zákazníci postupují mimo to všechna práva, která jim v souvislosti s exportem proti národním a mezinárodním bankám náleží nebo v budoucnu náležet budou, především nároky z inkasních příkazů, z cenných papírů nebo potvrzení akreditiv, jakož i s ručením a záruk. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví našimi zákazníky společně s jinými, nám nepatřícími předměty -ať bez nebo po zpracování- prodáno, platí víše uvedené nároky v poměrné výši, a to ve výši zákazníkem netto účtované částce za zboží s výhradou vlastnictví. Předcházející postoupení práva neobsahují odklad našich nároků na úhradu příslušných zákazníků.
9.5 Naši zákazníci zůstávají oprávněni k vymáhání postoupených nároků. Naše pravomoc vymáhání si nároků samostatně, zůstáva tímto nedotčena. My se však zavazujeme tyto nároky nevymáhat, dokud se příslušní zákazníci nedostanou do prodlení platby a není dána žádost na zahájení insolvenčního řízení na jejich majetek nebo je zamítnuta konkurzní podstata. Pokud nastane jeden z předcházejících případů, musí nám příslušný zákazník doručit všechny nutné údaje a podklady, k vymáhání nám postoupených nároků a daným dlužníkům písemně oznámit, že jsou tyto nároky postoupeny nám.
9.6 Naši zákazníci musí zboží s výhradou vlastnictví zachovat v řádném stavu, odděleně skladovat a označit jako naše vlastnictví.
9.7 Na žádost našich zákazníků postoupíme nám náležící vlastnictví na zboží s výhradou vlastnictví a nám jako jistotu postoupené nároky, zpět, pokud hodnota zboží s výhradou vlastnictví převyšuje nám náležící nároky o více, než 20%

10. Nedostatky

10.1 Neskryté nedostatky nám musí naši zákazníci reklamovat během osmi kalendářních dnů po obdržení dodávky/poskytnutí služby, skryté nedostatky během osmi kalendářních dnů po jejich zjištění.
10.2 Naši zákazníci nám musí dát příležitost dodatečného plnění v přiměřené lhůtě, a to podle našeho výběru, k odstranění nedostatku, dodání bezvadného předmětu nebo výrobu nového stroje.
10.3 Selže-li definitivně dodatečné plnění, nemůže být od nás nebo našich zákazníků toto dodatečné plnění očekáváno nebo je možné jen s nepřiměřenými náklady, mohou dotyční zákazníci -nehledě na případné nároky na náhradu škody- odstoupit od smlouvy nebo snížit dohodnutou cenu.
10.4 Nároky zákazníků vůči nám na náhradu potřebných výdajů za účelem dodatečného plnění, především náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, jsou vyloučené, pokud se výdaje zvýší, protože byl předmět dodávky/poskytnutí služby dodatečně převezen na jiné místo, než pobočku, na kterou byl dodán, ledaže přemístění odpovídá určení použití předmětu dodávky/poskytnutí služby.
10.5 Zákonné nároky na odškodnění zákazníků vůči nám existují jen tehdy, pokud tito zákazníci neuzavřeli dohody se svými odběrateli, překračující zakonné nároky a práva. Pro objem nároku na odškodnění těchto zákazníků vůči nám platí přiměřeně předchozí bod 10.4.
10.6 U reklamace nedostatků mohou naši zákazníci zadržet platby jen v objemu, který je přiměřený poměru vytýkaných nedostatků.
10.7 Promlčecí lhůta pro věcné a právní nedostatky činí jeden rok a začíná s rizikem přesunu. Toto neplatí, pokud podle § 438 ods. 1 č. 2, 479 ods. 1, 634 a ods. 1 č. 2, 651 BGB platí delší lhůty, nedostatek byl podvodně zamlčen nebo existují v následném bodě 11.1 jmenované případy odpovědnosti za škodu.
10.8 Pro použité a zkontrolované položky/"renovované" položky platí podmínky uvedené v bodě 10.7 s výjimkou spotřebního materiálu a opotřebitelných dílů. S výhradou ustanovení 11 jsou tyto vyloučeny z odpovědnosti za vady materiálu a právní vady.
10.9 Za podmínek bodu 11 neručíme vůči našim zákazníkům za poruchy a poškození, které vznikly nevhodným nebo neodborným používáním, chybnou montáží nebo spuštěním, chybným nebo nedbalým zacházením nebo neodborně provedenou údržbou naší dodávky/poskytnutí služby naším zákazníkem nebo třetí osobou.
10.10 Povinnost k plnění náhrady za škodu se řídí bodem 11.
10.11 S předešlými ustanoveními není spojen žádný zvrat důkazního břemena v neprospěch našich zákazníků.

11. Záruka

11.1 Nároky na náhradu škody a užívání (následovně zhrnuty jako "nároky na náhradu škody"), jedno z jakého právního důvodu, jsou vyloučené, ledaže se zakládají na zákonných ustanoveních o záruce výrobku, úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smluvních nebo zákonných povinností, zdravotních a tělesných poškození zákazníka následkem námi porušených povinností, převzetí záruky za výskyt jedné vlastnosti nebo porušení podstatných smluvních povinností.
11.2 V případě, že porušíme podstatné smluvní povinnosti, je nárok na náhradu škody ze strany zákazníka omezen na typickou smluvní, předvídatelnou škodu, pokud neručíme za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností, zdravotní a tělesné poškození zákazníka nebo proti převzetí záruky za výskyt jedné vlastnosti.
11.3 Porušení povinností z naší strany je na stejné úrovni jako našeho zákonného zástupce nebo pověřence.
11.4 Bod 10.11 platí analogicky.

12.Ochrana dat a důvěrnost

12.1 Můžeme ukládat příslušné údaje našich zákazníků a tyto údaje podle zákonných ustavoveních pro naše firemní účely zpracovávat a užívat.
12.2 Vzájemně převzaté/použité podklady, sdělené poznatky a vyměněné informace mohou být použity výhradně pro splnění dané smlouvy a nezpřístupněny třetí osobě, pokud jí zpřístupněny nemají být nebo nejsou všeobecně známé.

13. Příslušnost soudu a použitelné právo

13.1 Výhradní příslušnost soudu pro veškeré přímé a nepřímé, ze smluvního vztahu, mezi námi a zákazníkem vzniklé spory - také z dokladů, směnek a šeků- je v Brémách (státní brémské soudy). Přesto zůstáváme - podle našeho výběru- oprávněni, uplatňovat nároky vůči našim zákazníkům také před jejich příslušnými soudy.
13.2 Platí právo spolkové republiky Německa, a to s výhradou úmluvy spojených národů o smlouvách mezinárodního nákupu zboží.

14. Částečná neplatnost

14.1 Jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení smloumy se zákazníkem o dodávkách a poskytnutých službách, v kterých jsou všeobecné prodejní a dodací podmínky součástí, neplatnými, nebude platnost zbylých podmínek příslušné smlouvy ohrožena.

Stav 02/2024